ผู้บริหารโรงเรียน

บาทหลวงจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

เวลาปัจจุบัน
Link เกี่ยวข้อง















คณะผู้บริหาร คณะกรรมการโรงเรียน

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย