ผู้บริหารโรงเรียน

บาทหลวงจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

เวลาปัจจุบัน
Link เกี่ยวข้องข้อมูลผู้พัฒนา

 sirimart

นายอนุรักษ์ เชื้อเมืองพาน
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT, ครูผู้สอน
www.facebook.com/krunu89
krunu.sirimart.ac.th
phan.anurak@hotmail.com
anurak@sirimart.ac.th


 sirimart

นางสาวจุรีรัตน์ พรหมลี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
ตำแหน่ง ครูผู้สอน