คณะผู้บริหาร คณะกรรมการโรงเรียน

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ผู้ช่วยฯ ฝ่ายธุรการทั่วไป

ผู้ช่วยฯ ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบุคลาภิบาล

ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริการ อาคาร สถานที่

ผู้ช่วยฯ แผนกอนุบาล


คณะกรรมการบริหารโรงเรียน


ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ผู้แทนครู
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ


โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
22 หมู่ 2 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
โทร 0-5372-1054 ต่อ 11 | พัฒนาเว็บไซต์โดย ICT Team