ข้อมูลสำหรับดาวน์โหลด

ที่
ชื่อไฟล์
วันที่ upload
ดาวน์โหลด
1 จุดประสงค์การออกข้อสอบโครงสร้างของสังฆมลฑล 25-09-2019 ดาวน์โหลด
2 คุณค่าพระวรสารพระธรรมใหม่ 25-09-2019 ดาวน์โหลด
3 ฟอร์มการออกสอบกลางภาค - ปลายภาค 25-09-2019 ดาวน์โหลด
4 ตัวอย่างโครงสร้างการวางแผนการสอน 25-09-2019 ดาวน์โหลด


โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
22 หมู่ 2 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
โทร 0-5372-1054 ต่อ 11 | พัฒนาเว็บไซต์โดย ICT Team