ข้อมูลผู้พัฒนาเว็บไซต์

sirimart

นายอนุรักษ์ เชื้อเมืองพาน
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT, ครูผู้สอน
Frontend Developer
sirimart

นางจุรีรัตน์ เชื้อเมืองพาน
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT, ครูผู้สอน
Backend Developer

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
22 หมู่ 2 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
โทร 0-5372-1054 ต่อ 11 | พัฒนาเว็บไซต์โดย ICT Team