SIRIMART SYSTEMS

EPS

ระบบวิธานการศึกษา (Education Performance System)

LMS

ระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System)

Impressionsoft

ระบบบริหารงานโรงเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
เปิดระบบแล้ว

SIRIMART HOT NEWS


ผู้บริหารโรงเรียน

บาทหลวงจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

เวลาปัจจุบัน

ข้อมูลสำหรับดาวน์โหลด

ที่ ชื่อไฟล์ วันที่ upload ดาวน์โหลด
1 จุดประสงค์การออกข้อสอบโครงสร้างของสังฆมลฑล 25-09-2019 ดาวน์โหลด
2 คุณค่าพระวรสารพระธรรมใหม่ 25-09-2019 ดาวน์โหลด
3 ฟอร์มการออกสอบกลางภาค - ปลายภาค 25-09-2019 ดาวน์โหลด
4 ตัวอย่างโครงสร้างการวางแผนการสอน 25-09-2019 ดาวน์โหลด