SIRIMART SYSTEMS

EPS

ระบบวิธานการศึกษา (Education Performance System)

LMS

ระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System)

Impressionsoft

ระบบบริหารงานโรงเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
เปิดระบบแล้ว

SIRIMART HOT NEWS


ผู้บริหารโรงเรียน

บาทหลวงจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

เวลาปัจจุบัน

ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี

22 หมู่ 2 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57120 โทร 053721054 ต่อ 11
www.facebook.com/stsirimart
www.sirimart.ac.th
sirimart.school@gmail.com
st@sirimart.ac.th